Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Verkoop

 1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Flevo tuinmachines te Almere.

1.2. Van bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

1.3. Algemene Voorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Flevo tuinmachines is pas gebonden, doordat zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of dat zij de transactie heeft bevestigd door het aanvaarden van de koopprijs.

2.2. Aanbiedingen gelden uitsluitend zolang de voorraad strekt.

2.3. Prijsindicatie voor inruil kan pas definitief verstrekt worden na zicht van de machine.

 1. Annulering

Koper is gerechtigd om de koop voor de levering te annuleren. De aanbetaling wordt in dat geval niet terugbetaald door Flevo tuinmachines. Kosten gemaakt aan derden door Flevo tuinmachines zullen te allen tijde door Koper vergoed worden.

 1. Conformiteit

Kleine afwijkingen aan de machine ten opzichte van de door Flevo tuinmachines verstrekte informatie, afbeeldingen, opgaven, etc. kunnen Flevo tuinmachines niet tegengeworpen worden, tenzij deze afwijkingen van negatieve invloed zijn op de prestaties van de machine.

 1. Prijzen

5.1. Onjuistheden in de prijsopgave -in de winkel, in folder en documentatiemateriaal, op de website of op marktplaats.nl, etc.- door vergissingen en verschrijvingen, binden Flevo tuinmachines niet.

5.2. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

5.3. Indien tussen het sluiten van de datum van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van bestelde zaken het product, is MBT gerechtigd deze verhogingen aan Koper door te berekenen. Is Koper een Consument en vindt deze prijsstijging plaats binnen drie maanden, dan heeft deze het recht om op grond van deze prijsstijging de overeenkomst te ontbinden.

 1. Betaling

6.1. Facturen dienen binnen 5 dagen op rekening van Flevo tuinmachines te zijn bijgeschreven.

6.2. Kontante betalingen en betalingen per PIN worden door Flevo tuinmachines op de factuur afgetekend.

6.3. Flevo tuinmachines heeft het recht voor de levering of voor de aanvang van de bestelling een aanbetaling van Koper te verlangen.

6.4. Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen.

6.5. Op het moment dat de in de factuur gestelde betalingstermijn is overschreden, is Koper in verzuim zonder dat hiervoor een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.6. Vanaf het moment van verzuim is Koper een boeterente van 1% per maand aan Flevo tuinmachines te verschuldigd. De maand waarin het verzuim is ontstaan geldt als een hele maand. Tevens is Koper aan Flevo tuinmachines buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.

6.7. In geval van niet tijdige betaling is Flevo tuinmachines bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

 1. Levering en leveringstijd

De in de overeenkomst genoemde aflevertermijnen zijn slechts indicatief.

 1. Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle aan Koper ter eigendomsoverdracht geleverde zaken blijven eigendom van Flevo tuinmachines, totdat Koper aan al zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft.

8.2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8.3. Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Flevo tuinmachines veilig te stellen.

8.4. Voor het geval Flevo tuinmachines zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Flevo tuinmachines en door Flevo tuinmachines aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Flevo tuinmachines zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 1. Reclameren

9.1. De Koper zal de machine onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig inspecteren en testen of: 1) de machine compleet is en naar behoren werkt; 2) bij nieuwe machines alle (fabrieks) documentatie m.b.t. gebruik en onderhoud en fabrieksgarantie aanwezig is.

9.2. Bij omissies en gebreken dient Koper Flevo tuinmachines hiervan uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de aflevering van de machine in kennis te stellen. Indien de klachten de machine zelf betreffen dient Koper met de machine naar de winkel van Flevo tuinmachines  te komen, opdat deze in de gelegenheid is om de klacht onderzoeken.

 1. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Voor nieuwe producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Flevo tuinmachines vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

10.2. Voor tweedehands machines geldt geen garantie, tenzij Flevo tuinmachines dit uitdrukkelijk op de verkoopfactuur heeft vermeld.

10.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 1. indien het bepaalde bepalingen genoemd in artikel 9 (reclameren) niet in acht is genomen.
 2. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met schriftelijke toestemming van Flevo tuinmachines of de fabrikant zijn verricht;
  c. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  d. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik, bijvoorbeeld: de machine wordt voor meer m2 ingezet dan overeenstemt met haar capaciteit.
 3. indien gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, bijvoorbeeld: bij het maaien van te lang gras; bij beschadiging door vreemde voorwerpen onder het maaiveld; gebrek aan olie; foutieve brandstof; vloeistofschade aan de machine;schade door verkeerde opslag van de machine (o.a. vorstschade); schade door foutief transport.
 4. indien gebreken het gevolg zijn van nalatig onderhoud. Nieuwe machines moeten ieder jaar een onderhoudsbeurt hebben op straffe van verval van de garantie.

10.4. Flevo tuinmachines is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Koper, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan Flevo tuinmachines toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Flevo tuinmachines verzekerd is conform het in de branche geldende gebruik. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

10.5. Voor schade veroorzaakt door derden is Flevo tuinmachines nimmer aansprakelijk, tenzij hem onzorgvuldigheid bij de keuze van deze derden te verwijten valt. In dat geval is Flevo tuinmachines aansprakelijk slechts voor zover dit uit dit artikel voortvloeit.

10.6. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

10.7. Indien de assuradeur van Flevo tuinmachines om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Flevo tuinmachines te allen tijde beperkt worden tot de factuurwaarde.

 1. Overmacht

Indien Flevo tuinmachines door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om deze op te schorten. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: niet- of niet tijdige nakoming door toeleveranciers en producenten, stremmingen in het transport, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, overheidsmaatregelen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen tussen Flevo tuinmachines en Koper, worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Flevo tuinmachines.

12.3 Flevo tuinmachines is niettemin bevoegd het geschil middels arbitrage te (laten) beslechten.